Wednesday, November 14, 2012

PHOTO - TORONTO - MALTON AIRPORT - PLANE BEING READIED - c1960