Thursday, September 21, 2006

POSTCARD - TORONTO TORONTO STEAMER - LEWISTON NY - SEPIA - 1909